วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ (VISION)

เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารและจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 

พันธกิจ (MISSION)

  • รักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ ในความเป็นผู้นำของการบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรม
  • รักษามาตรฐานในการบำบัดและกำจัดของเสียอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับกฎหมาย
    และข้อบังคับของหน่วยงานราชการที่กำกับ
  • มุ่งเน้นการเป็นบริษัทพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระดับแนวหน้าในอนาคต
  • ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของชุมชนและสังคม
 

 
ซี สเปซ บางใหญ่
ซี สเปซ สามโคก
บี ลีฟ ติวานนท์
เดอะเพลนเนอรี่ สาทร

Back to top